مجالس شادی ، ولیمه ، عقد آریایی

مجالس شادی و ولیمه گروه موسیقی سنتی مهر پاییز، با اجرای ساز و دهل، دف نوازی و موسیقی شاد، به شما در برکزاری هر چه بهتر مراسم کمک می کنیم. گروه موسیقی سنتی مهر پاییز ، خود را آماده ساخته تا بتواند شما را در شادی هایتان یاری نماید. 

مجالس شادی و ولیمه