نمونه ای از اجرای های گروه در مراسم های مختلف ادارات و سازمان ها