گروه موسیقی سنتی پاییز مهربان

گروه موسیقی سنتی پاییز مهربان در سال۱۳۹۶ به درخواست مکرر مردم برای حضور پررنگ تر گروه درکنارشان تشکیل گردیده است.

این گروه خود را منحصر به قشر خاصی از جامعه  نمی داند. وبا هدف اشاعه ی موسیقی وفرهنگ اصیل ایرانی ایجاد شده است. تجلای نگاهتان را در طنین صدایمان یافته ایم.